Понеділок, 13 листопада 2017

Внесення та видача готівки від 150 000,00 гривень включно

На виконання вимог «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Правління НБУ від 26.06.2015р. за №417, чинного з 03.07.2015р. (зі змінами)  при проведенні Клієнтом фінансових операцій з готівкою, Банк здійснює їх аналіз (перевіряє суть і мету операції, її відповідність фінансовому стану Клієнта та/або змісту його діяльності, а також наявність у Клієнта реальної можливості здійснити операцію у визначеній Клієнтом сумі, у тому числі шляхом проведення Банком порівняльного аналізу отриманих від Клієнта з метою здійснення операції з готівкою інформації та документів, з наявною в Банку інформацією про фінансовий стан Клієнта, отриманою в процесі обслуговування Клієнта).

З метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу та здійснення Банком аналізу фінансових операцій Клієнтів, Банк має право витребувати, а Клієнт зобов’язаний надавати на вимогу Банка офіційні документи та інформацію щодо відповідної фінансової операції:

  • Внесення готівки від 150 000,00 гривень включно(або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ) протягом одного робочого дня:

Внесення готівкових коштів через касу Банку здійснюється лише після надання Клієнтом (до проведення фінансової операції) повної та достатньої інформації з підтверджуючими документами щодо джерела походження цих коштів(крім Торгівельної виручки).

  • Видача готівки від 150 000,00 гривень включно (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ) протягом одного робочого дня:

Банк здійснює видачу готівкових коштів через касу лише після надання Клієнтом (до проведення фінансової операції) повної та достатньої інформації з підтверджуючими документами щодо джерела походження та цільового призначення цих коштів (крім отримання готівкових коштів для виплати заробітної плати працівникам Клієнта, пенсій та соціальних виплат, виплати залишку коштів при закритті рахунку)

 

Увага!

Фінансова допомога/ займ/ позика не можуть бути джерелом походження готівки. Зазначені операції мають здійснюватися виключно шляхом безготівкового перерахування коштів.

У разі надання Клієнтом повної та достатньої інформації та документів, Банк може забезпечити проведення фінансових операцій з готівкою. У разі ненадання Клієнтом Банку достатньої інформації/документів, надання неповної або недостатньої інформації, або за наявності інших ознак, які можуть свідчити про здійснення Клієнтом ризикових операцій, Банк має право відмовити у здійсненні відповідної операції з готівкою.

Дроблення Клієнтом операції з отримання/внесення готівкових коштів з рахунків/на рахунки може розглядатися Банком як ухилення Клієнта від фінансового моніторингу та/або як операція, що містить ознаки ризикової діяльності.

З повагою, Правління  ПАТ«СКАЙ БАНК»