Документи банку

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОН-БАНК" публікує наступний перелік документів:

Розділ Опис документів Файл
1 Статут товариства, зміни до статуту, договір заснування, свідоцтво про державну реєстрацію товариства Статут АТ 'РЕГІОН-БАНК'
Змiни до статуту АТ 'РЕГІОН-БАНК'
2 Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них  
3 Положення про відділення банку  
5 Принципи  корпоративної етики Статут АТ 'РЕГІОН-БАНК'
6 Протоколи загальних зборів Результат голосования от 17.12.2012 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 27.04.2013 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 23.07.2013 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 19.12.2013 г.
10 Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства  
11 Річна фінансова звітність емітента Річна інформація емітента цінних паперів (2011)
13 Документи звітності, що надаються відповідним державним органам  
14 Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Свидетельство о регистрации выпуска акций
Выписка из реестра кодов ценных бумаг
15 Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, що їм належать  
16 Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства Особлива інформация от 17.10.2011г.
Особая информация от 25.03.2013г.
Особая информация от 27.04.2013г.
Особая информация от 29.04.2013г.
Особая информация от 01.06.2013г.
Особая информация от 01.06.2013г.
Особая информация от 03.06.2013г.
17 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства Уведомление от 26.09.2011 г.
Уведомление от 11.12.2011 г.
Уведомление от 06.04.2012 г.
Уведомление от 17.12.2012 г.
О проведении внеочередного общего собрания 27.04.2013 г.
О проведении внеочередного общего собрания 23.07.2013 г.
Уведомление от 19.12.2013 г.
18 Структура власності банку Схематическое изображение структуры собственности
Схематическое изображение структуры собственности